Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård sedan början av 2000-talet. De nuvarande verksamheterna finns i Västmanlad i Fagersta och i Skåne på Mitt Hjärta Hälsa. Besök hemsidor ovan.

Presentation av Mitt Hjärta genom åren

Varumärket 

Mitt Hjärtas logotype är ett registrerat varumärke och har innebörder som formulerades på ett tidigt stadium när verksamheterna enbart bestod av arbete inom hjärt- och kärlområdet runt år 2000. Vi etablerade Core Care för hjärtverksamheten men med anledning av många Core och Care på marknaden så föddes Mitt Hjärta. ”Du skall bry dig om ditt hjärta (Cor Care) d v s utifrån dig själv Mitt Hjärta”. Det skall ge signaler om nödvändigheten av egna förebyggande insatser för hälsan där hjärtat finns med både fysiskt och på det mentala planet.

Ledorden

Våra ledord är Kvalitet, Engagemang och Mervärde. Mitt Hjärtas färger är rött, grönt och svart. Den röda färgen står för Hjärta och Engagemang, den gröna för Kvalitet och Miljömedvetande och den svarta skall stå för Mervärdet med svarta siffror på nedersta raden i bokföringen.

Historik

Mitt Hjärta genomgick under perioden 2009 till 2013 omfattande verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar fram för allt allt orsakade av utgången för upphandlingen av Bollnäs sjukhus. De större händelserna blev förlusten av avtalet för Hjärtmottagningen och försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård 2011, försäljningen av Mitt Hjärta Hälsovalet 2013 samt etablerandet av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo under 2010-2013. Samtidigt erhölls driften på Bergslagssjukhuset i Västmanland och av hela primärvården i Fagersta genom ett LOU-avtal 2011.

Verksamheterna kunde under denna tid breddas så att de nu inte enbart omfattar vårdsektorn utan även andra områden men alltid med hälsa och fysisk aktivitet i fokus.

Några hållpunkter

1980 – 1997 arbete och utveckling på Bollnäs sjukhus:

Jaga älg med dynamitpiller

1997 – Arbete som kardiologkonsult på Stockholm Heart Center genom Med Hjärta AB

2003 – Erhållandet av avtal för hjärtsjukvård i Gävleborg

2007 – Erhållandet av avtal för Bollnäs Hälsocentral för nästan 20 000 patienter, uppbyggnad av Mitt Hjärta Loppet, Arbete och Hälsa och Mitt Hjärta Rehab & Friskus

2009 – Hjärtavtalet återupphandlas och utvidgas från att ha omfattat södra Hälsingland till hela Gävleborg. Mitt Hjärta tilldelas vårdavtalet för Bergslagssjukhuset och för primärvården i Fagersta.

2010 – Övertagandet av Ljusne Hälsocentral, nystart av E-hälsan i Söderhamn och Varvets Hälsocentral i Hudiksvall, nystart av Voxnadalens Hälsocentral i Ovanåkers kommun samt uppköp av Köpings Vårdcentral. Upphandlingen av Bollnäs sjukhus inleds och vi lägger fram ett konkurrenskraftigt bud på verksamheten som ändå till slut går till Aleris.
Start av verksamheterna vid Bergslagssjukhuset.

2011 – Som konsekvens av upphandlingen av Bollnäs sjukhus försäljs Bollnäs Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral till Aleris. Avtalet med Landstinget Gävleborg avseende specialistmottagningen för hjärt- och kärlsjukdomar upphör 2012 med anledning av sjukhusupphandlingen.
Uppbyggnaden av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo inleds.

2013 – Försäljning av Ljusne Hälsocentral, Varvets Hälsocentral i Hudiksvall och E-Hälsan i Söderhamn samt Köpings vårdcentral i efterbörden av sjukhusupphandlingen i Bollnäs. Ekonomin medgör fortsatt bygge av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter på Backen i Delsbo. Fortsatta framgångar inom ridsporten med ett 30-tal mästerskapsmedaljer för ungdomarna i Mitt Hjärta Hästsportförening.

2016 – Start av HVB-verksamheter på Backen i Delsbo i bolaget Bo & Lära AB.

2017 – LOU-avtalet för Bergslagssjukhuset löper ut. Fortsatt drift av Familjeläkarmottagningen i Fagersta.
Flytt av stora delar av driftansvaret för verksamheterna från Hälsingland till Skåne. HVB-verksamheten på Backen i Delsbo avslutas med anledning av svårigheter att leda denna på distans från Skåne.

2018 – Mitt Hjärta Hästsportcenter bygger en ny ridsportanläggning i Vellinge kommun i södra Skåne. Mitt Hjärta Fastigheter AB bildas som ägare till den nya anläggningen och till fastigheter i Skåne och Hälsingland.

2019 – Mitt Hjärta Bo & Lära AB byter namn och inriktning till Mitt Hjärta Music AB för Klara Hammarströms musiksatsning.

2020 – Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter säljer ridsportanläggningen i Delsbo med ridhus, stall, uteridbanor, byggnader och mark till Backen Hästsportcenter. Kvar i Hälsingland är företagets övriga fastigheter och de privata investeringar som gjorts genom åren för att få till ett skogs- och fastighetsinnehav i familjens hembygd.

Sjukvård sedan länge

Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård i privat regi sedan 1997, från början i aktiebolaget Med Hjärta AB med konsultarbeten på Stockholm Heart Center inom kardiologi och klinisk fysiologi och senare efter avtal med landstinget Gävleborg i Core Care AB (då vi skapade varumärket Mitt Hjärta), samt i Mitt Hjärta Primärvård AB som drev Bollnäs Hälsocentral fram till försäljningen till Aleris i november 2011.

Vi har haft vårdavtal med landstinget Gävleborg sedan 2003 och bedrev öppen hjärt- kärlsjukvård vid Hjärtkliniken i Bollnäs och på E-Hälsan i Söderhamn. Core Care AB hade även ett vårdavtal med landstinget Gävleborg om hjärtrehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdomar där arbetet bedrevs i ett multiprofessionellt teamarbete runt patienten inom öppenvården med omfattande kompetenser runt hjärtsjukdom. Inom Mitt Hjärta Hälsovalet AB har vi drivit E-Hälsan i Söderhamn, Ljusne Hälsocentral och Varvets Hälsocentral i Hudiksvall fram till en försäljning till Hälsovalet AB 2013.

Den 19 aug 2009 tilldelades Mitt Hjärta ansvaret för att driva Bergslagssjukhuset i Fagersta efter en offentlig upphandling. Den 1 februari 2010 startade verksamheten i Fagersta som bestod av medicinmottagning, övriga specialistmottagningar (inklusive klinisk fysiologi), en vårdavdelning, rehabiliteringsavdelning och vårdcentralen lokaliserad till sjukhuset. Med detta kunde Mitt Hjärta bygga ett närsjukhuskoncept på Bergslagssjukhuset i Fagersta. För denna verksamheten bildades Mitt Hjärta i Bergslagen AB.  

Preventiv inriktning

Mitt Hjärta har alltid haft hälsobudskapet med förebyggande insatser i fokus för arbetet inom vården. En stor utmaning har varit att kunna förbättra det preventiva arbetet med hjärt- och kärlsjukdom och hitta de riskpatienter som idag undgår behandling och uppföljning och som idag fortfarande bidrar med en allt för högt insjuknande och död i hjärtsjukdom. Mitt Hjärta arbetar också för en bättre sammanhållen vård för de äldre multisjuka patienterna och även där bör man kunna räkna med att förebyggande insatser inom ramen för primärvården, specialistvården och omsorgen som skulle kunna bli kostnadseffektiva och befrämja folkhälsan.

Hjärtkliniken

Ett av våra första uppdrag som entreprenörer inom vården var förtroendet att få arbeta med hjärt- och kärlsjukdom inom öppenvården i Gävleborg, se verksamhetsbeskrivningen:

Fyra År med Mitt Hjärta.

Hjärtkliniken blev etablerad och innebar att primärvården i framför allt Hälsingland fick helt andra möjligheter än tidigare att få hjälp med diagnostik, behandling och uppföljning vid hjärt- och kärlsjukdom. Verksamheten kännetecknades av ett gott samarbete med sjukhusen och med primärvården. 

Kardiologisk specialistkompetens krävs allt mer inom primärvården

Den allmänna utvecklingen inom sjukvården har gått mot att fler vårdinsatser kan flyttas ut i öppenvård och detta gäller på ett mycket påtagligt sätt för hjärtsjukdomarna. Det hänger samman med den medicinska utvecklingen mot snabbare akuta insatser och ingrepp och operationer inom den slutna specialistvården som nu karaktäriseras av mycket kortare vårdtider än tidigare. Det har dock uppstått nya behov av en mellanstation för hjärtpatienterna som kan överbrygga glappet mellan en akut fas i omhändertagandet på sjukhus till den kontinuerliga uppföljningen inom primärvården. Behovet påtalades av den medicinska expertisen på området. ”Vilka förbättringar inom hjärt-kärlsjukvården är mest angelägna att genomföra just nu” var en fråga som ställdes i Hjärt-Lungfondens årsrapport 2007 till olika experter. Nina Rehnqvist, professor, kardiolog, chef för SBU svarade: ”Ett av felen i dagens svenska sjukvård är att kontakten mellan specialister och primärvården inte fungerar. Hjärtpatienten som skrivs ut från sjukhuset snabbt känner sig ofta ensam, utan tryggheten i en uppföljande kontakt med vården”. Och så är det fortfarande år 2020 under primärvårdens Vårdval/Hälsoval. ”Det borde finnas en lots för övergången mellan vården på sjukhuset och uppföljningen på vårdcentralen.” Vi har inom Mitt Hjärta under flera år arbetat på detta sätt och vi har ett koncept för den lotsverksamhet som professor Rehnqvist talade om. Detta angav vi redan år 2001 när vi utvecklade koncept och inriktning för verksamheten. Vårt avtal för öppenvårdskardiologin utformades för ett behov som fanns och fortfarande finns. Behovet av insatser inom öppenvårdskardiologin kartlades då noggrant i en studie som på landstinget i Gävleborgs initiativ gjordes av hjärtläkaren, docent Stig Persson. Denne konstaterade att det fanns behov av öppenvårdsinsatser inom kardiologin och därmed skedde en upphandling i enlighet med dessa behov som vi vann. Under många år gjorde vi ett omfattande arbete och skötte massor av patienter som annars inte hade fått tillgång till den diagnostik, vård och uppföljning de hade rätt till. Verksamheten blev med tiden större och patienter kom på remiss från hela länet. Se bl a vår statistik i rapporten Fyra År med Mitt Hjärta. Våren 2010 ingicks ett nytt avtal med Gävleborgs Landsting om öppenvårdskardiologin som en länsresurs. Men den 31 dec 2012 förlorade vi den öppenvårdskardiologiska verksamheten med anledning av upphandlingen av Bollnäs sjukhus som till slut hamnade i Aleris händer. Meningen var att den verksamhet som vi hade byggt upp skulle övertas av Aleris som vinnare av upphandlingen. Men så blev det inte och det är fortsatt vår åsikt även om det kan finnas olika sjukvårdspolitiska åsikter om detta fortsättningsvis.

Personal på Hjärtkliniken 2010

I Västmanland fortsatte vi arbetet med att bygga en hjärt- och kärlmottagning med de goda erfarenheterna från Gävleborg. Mitt Hjärta lade med den öppenvårdskardiologiska verksamheten i södra Hälsingland och driften av Bollnäs Hälsocentral grunden för en god medicinsk verksamhet och gjorde det synbart för patienter, politiker och tjänstemän att Mitt Hjärta hade de kompetenser som krävdes för att utveckla sjukvården. Bland annat visade vi att det gick att bemanna den stora Hälsocentralen i Bollnäs med kompetenta, fast anställda läkare. Den strategiska planen om att erhålla driften av Bollnäs sjukhus genom en LOU-upphandling utmynnade i en juridisk process med Landstinget Gävleborg angående tilldelningsbeslutet. I processen blev Mitt Hjärta Primärvård AB 2011 uppköpt av Aleris. Detta ledde till att Mitt Hjärtas planer på en expansion i Gävleborg som påbörjats genom övertagande av Ljusne Hälsocentral samt nystart av hälsocentralerna E-Hälsan och Varvet, ersattes av nya strategiska överväganden. Försäljningen innebar för mitt Hjärta en stark ekonomisk konsolidering med potentiella möjligheter för expansion med egna medel, både inom vård och andra verksamhetsområden

Mitt Hjärta Loppet

De förebyggande insatser som vetenskapen i dag har belägg för bör kunna implementeras bättre i den dagliga sjukvården. Detta gäller inte minst vårt grundläggande behov av fysisk träning. Över hälften av sveriges befolkning är fysiskt inaktiva vilket i sig är en hälsorisk. Därför vill vi inom Mitt Hjärta på alla sätt försöka stimulera befolkningen och patienterna till ökad fysisk aktivitet för sin hälsa. För att stimulera fysisk träning arrangerades Mitt Hjärta Loppet i samarbete med flera aktörer bl a orienteringsklubben Rehns BK, Hjärt- och Lungsjukas förening och Bollnäs Kommun.

Det är livsfarligt att sitta stilla

Så summerades nya vetenskapliga rön kring nyttan av fysisk träning på den tredje internationella konferensen om Fysisk aktivitet och Folkhälsa i Toronto maj 2010. Rapporter från WHO gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilket potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang. Se fortlöpande rapporter från International Society for Physical Activity and Health: http://www.ispah.org/home  

Bergslagssjukhuset

Från 1 februari 2010 fram till 2017 drev Mitt Hjärta större delen av Bergslagssjukhuset inklusive Familjeläkarmottagningen. LOU-avtalet för sjukhusdelen upphörde 2017 men vi fortsätter att driva vårdcentralen.

Mitt Hjärta har alltid hävdat det olyckliga i att ansvarsområden delas skarpt mellan kommun och landsting i vård- och omsorgsfrågan som enligt Mitt Hjärta blev löst på ett mindre bra sätt genom de politiska besluten om ”kommunalisering”. Fortfarande upplever vården en i många fall onödig rundgång av de äldre patienterna i vårdkedjan från akuten, vårdavdelning och äldreboenden eller hemmet. I övergången mellan landstingets och kommunens ansvar uppstår fortfarande problem inte minst när det gäller patientsäkerhet och ineffektivitet som ibland skapar onödiga både medicinska och andra komplikationer som kostar pengar och försämrad livskvalitet. Problemen kommer att bli allt större med ett ökat vårdbehov hos den äldre befolkningen. En modell med ”Mellanvårdsavdelning” har alltid förts på tal av Mitt Hjärta när den här problematiken diskuteras och det brukar falla i god jord bland politiker och ibland även tjänstemän men när det skall till beslut så blir det inte av. Så även i Fagersta där vi förde långtgående diskussioner i samverkan med kommunen om en mellanvårdsavdelning under 2010. Det finns på Bergslagssjukhuset lokaler som skulle kunna användas i ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen. Om vi fick möjlighet att öppna upp en ytterligare avdelning så skulle vi i tillsammans med kommunen kunna bemanna denna på ett effektivt sätt, se till att den medicinska kompetensen finns på plats och med det också kunna avlasta resten av länet när det gäller vårdplatser.

Det finns en specifik tradition i Fagersta som har varit personberoende och vuxit sig stark i ett historiskt perspektiv. Förhållandet har gjort att Mitt Hjärta avsätter betydligt mer av läkarresurser inom äldrevården i Fagersta än på andra håll inom länet, mer än vad kommunen betalar för och mer än Vårdvalet kräver. En av våra primärvårdsläkare avsätter nästan en heltid för detta vård- och omsorgsarbete utanför sjukhuset och han gör det bra. Statistik visar på kvalitativt goda resultat i Fagersta med anledning av vår läkarinsats men utåt så är det i stort bara kommunen som får kredit för det. I fortsatt process runt Mellanvårdsavdelning så bör dessa saker upp till ytan. Vår läkare i kommunen bedömer att han sköter motsvarande flera medicinska vårdavdelningar på de kommunala boendena och han bedömer att en mellanvårdsavdelning förlagd till Bergslagssjukhuset skulle vara en bra sak för de gamla och multisjuka patienterna.

Tiden rinner ikapp och 2020 så kommer insikter fram i ljuset, se vår artikel i Läkartidningen.

Hälsovalet och Vårdvalet

Mitt Hjärtas förväntningar var att det nya Hälsovalet (Vårdvalet) i Gävleborg skulle ge möjlighet till fortsatt vårdutveckling inom primärvården, inte minst i samverkan med sjukhusen om Mitt Hjärta hade fått överta driften av Bollnäs sjukhus. Mitt Hjärta hade koncept avseende en integrerad vård runt patienten med en sammanhållen organisation för omsorg, primärvård och sjukhusvård med en och samma huvudman. Snart nog framkom det att budgeten i Hälsovalet var snävt tilltagen och inte gav utrymme för de koncept avseende vårdutveckling och hälsoarbete som Mitt Hjärta bedrivit vid Bollnäs Hälsocentral. Åtgärder vidtogs med organisatoriska förändringar och neddragning av personal vid Mitt Hjärtas samtliga Hälsocentraler i Hälsingland för att få budgeten i balans.

I omvärlden pågick samtidigt den så kallade Caremaskandalen som medförde att pendeln svängde så att det tidigare politiska upphöjandet av privatisering av sjukvården, övergick till ett misstänkliggörande och smutskastande av privata ägare och verksamheter. I den populistiska debatt som följde gjordes ingen skillnad mellan verksamheter drivna med riskkapital och de mindre egenföretagande entreprenörerna. Det politiska klimatet kom att avsevärt minska Mitt Hjärtas expansionsvilja i det kortare perspektivet. Vår bedömning är att den här motvinden kommer att bestå under åtminstone några år. Men även i det kortare perspektivet finns möjligheter att utifrån pragmatiska politiska ställningstaganden och gränsöverskridande politiska lösningar, göra Mitt Hjärtas verksamhet och koncept intressanta för politiker och tjänstemän.

Inom Mitt Hjärta Hälsovalet inrymdes Varvet Hälsocentral i Hudiksvall som öppnades i början av oktober 2010. Där ingick även Ljusne Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral (sålt till Aleris i samband med sjukhusupphandlingen). Den 1 sept 2010 öppnades E-Hälsans Hälsocentral på köpcentrat E-Center i Söderhamn. Dit flyttades även den öppenvårdskardiologiska mottagningen när vi var tvingade att lämna in i Bollnäs i samband med sjukhusupphandlingen. På E-Hälsan arbetade vi med hälsofrågorna med ett annorlunda ”skyltläge”, där människor finns i vardagen, med Apotek Hjärtat i samma ingång och i samverkan med Good Care som arbetade med förebyggande företagshälsovård.

Varvet hälsocentral ligger vackert nere vid hamnen i Hudiksvall

Nya verksamheter

De nya verksamheterna inom Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter möjliggjordes genom försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård AB. Det gällde inköp av odlingsmark, fastigheter, skog och byggande av stall, ridhus och diverse kringbyggnationer för en fritidsanläggning i Delsbo som skapade förutsättningar för en bred men sammanhållen verksamhet för hästsport och hälsa.

Ett viktigt mål för hästsportverksamheterna är att efterhand nå ytterligare internationella tävlingsresultat. Förutsättningarna för detta ansåg vi inte finnas med utgångspunkt från bosättningen i Hälsingland. Detta gjorde att vi flyttade verksamheter till Skåne under 2017.

Delsbo Backen

En tävlingsinriktad ridklubb bildades 2013 under namnet Mitt Hjärta Hästsportförening http://www5.idrottonline.se/MittHjartaHSF-Ridsport/ som har ryttare med EM- och SM-meriter och har flera unga ryttare med landslagsuppdrag. Ingemar Hammarström representerade föreningen i samband med att han vann EM-guld på ponnyn Olle.

Hälsocentrats medicinska mottagning bestod av läkarinsatser inom framför allt hjärt- och kärlområdet, inhyrd hjärtsjuksköterska och tillgång till ett fysiologiskt laboratorium med möjlighet att utföra ekokardiografi, arbetsprov, långtidsregistrering av EKG och blodtryck. Det fanns ett litet gym och samarbete på plats med fysioterapeuter. Kunderna var självbetalande och verksamheten inriktad på förebyggande insatser. Utvecklingen av koncepten kring förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i folkhälsans tecken pågår med inriktning att stimulera till ökad fysisk träning.

Skåne

Från 2017 har stora delar av familjen Hammarström bosatt sig i Skåne och vi är på god väg att bygga upp en ny ridsportanläggning på Åkeshögsvägen i Vellinge. Det är andra resan med att bygga ridhus, stall och uteridbana. På gården finns bostadsfastigheter och kontorslokaler för verksamheterna i övrigt.

Hemsidor till nya anläggningen i Skåne: www.mitthjartahastsport.se  och www.mitthjartahalsa.se.

Företagsledning

Mitt Hjärta Företagen är ett familjeföretag som drivs av ägarna själva och med entreprenörskap som vi försöker engagera barnen i.

Eskil Hammarström är kardiolog och invärtesmedicinare. Han har mångårig erfarenhet av medicinskt utvecklings- och ledningsarbete både inom landsting och i privat regi. Han är kliniskt verksam som kardiolog inom den egna företagsgruppen och deltar i den ledningsgrupp som vidareutvecklar Mitt Hjärtas verksamheter. Under åren 2001-2003 var han medicinsk chef för den Praktikertjänstägda hjärtkliniken Stockholm Heart Center. Under 1980 och 1990 talen var han aktiv med att utveckla hjärtsjukvården inom landstinget Gävleborg bl a genom att implementera ultraljudsundersökningen i hjärtläkarens kliniska vardag. Boken DopplerEkokardiografi som han skrev under 1990-talet används fortfarande inom klinfys utbildning.

Anna Hammarström är leg. läkare och tidigare verksam som journalist bl a på Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion och medicinreporter på TV4, Nyheterna. Hon har tidigare arbetat som informationschef för SBU, samt som managementkonsult. Anna är VD för Mitt Hjärta Företagen och arbetar sedan flera år helt och hållet med företagsutveckling och medicinskt ledningsarbete och är den drivande kraften för utveckling av Mitt Hjärta Hästsport. 

Flera av barnen har börjat ta ett ökat ansvar. Det gäller inte bara för Hästsport utan också för andra delar av verksamheterna där de efterhand tar på sig olika arbetsuppgifter och styrelseuppdrag.

Mitt Hjärta står för ett ägarlett och engagerat entreprenörskap inom vården med en förebyggande inriktning. Vi följer forskningens landvinningar och implementerar vetenskapens framsteg till befolkningen där vi engagerar oss. En inriktning för en bättre folkhälsa är och har varit ett signum för oss. Vi studerar noga den pågående utvecklingen inom vård och hälsa och känner oss mogna att anta ytterligare utmaningar.

Kanske är vår viktigaste uppgift att stimulera till ökade fysiska aktiviteter för hälsan. Vetenskapen säger nu att det är ”livsfarligt” att vara fysiskt inaktiv. Fysisk inaktivitet har blivit en riskfaktor för att utveckla sjukdomar inom flera områden och WHO har slagit fast att det bara är rökning, diabetes och högt blodtryck som är farligare. Och vi vet ju vilka goda effekter som en ökad fysisk aktivitet har för blodtrycket och för diabetes. Med en ökad fysisk aktivitet blir även motivationen att sluta röka högst påtaglig. Med det så är budskapet om en ökad fysisk träning självklar men det gäller att hitta former och logistik inom sjukvården som gör  att vi kan få ut de effekter som är möjliga i form av bättre hälsa, bättre livskvalitet och minskad dödlighet. Detta är en utmaning i folkhälsoarbetet. Det handlar om att starta verksamheter med inriktning på förebyggande hälsa där fysisk träning och naturupplevelser i alla dess former kommer att vara centrala. Det handlar om verksamheter som innehåller, hälsa, hästsport, naturupplevelser och med fysisk träning som förtecken. 

Anna och Eskil Hammarström